Artykuły

Pracownik prawdę ci powie - jak efektywnie badać postawy i opinie tych, których zatrudniasz

16.03.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W obliczu kryzysu wielu pracodawców niechętnie przeznacza dodatkowe środki na badania opinii czy zaangażowania pracowników. Artykuł przedstawia korzyści, które może przynieść inwestycja w tego typu badania. Przedstawione zostały profity związane z weryfikacją stosowanych metod motywowania i zarządzania. Opisano również pozytywny wpływ badań opinii na skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań. Zwrócono także uwagę na pozytywny wpływ tych procedur na zaangażowanie i poczucie przynależności pracowników do organizacji. Opisano podstawowe metody badań wraz z ich zastosowaniem oraz etapy, na jakie powinien być podzielony proces zbierania opinii. W tekście zawarto również informacje o standardowym zakresie konsultacji pracowniczych przeprowadzanych w ramach takich badań.
Najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa są wyspecjalizowani pracownicy. Firmy poszukują najlepszych kandydatów do pracy, szkolą ich i dbają o ich rozwój. Posiadanie dobrze przygotowanej kadry zapewnia sprawne funkcjonowanie firmy, ale jest również źródłem cennych informacji. Stąd przy podejmowaniu decyzji warto dowiedzieć się, jakie są poglądy zatrudnionych. Dobrze przeprowadzone badanie opinii i postaw pracowników może okazać się nieocenioną pomocą w zarządzaniu.

Cele i korzyści z badań


Badania opinii są pogłębioną metodą komunikacji wewnętrznej pomiędzy zarządem i zatrudnionymi, która zakłada czynny udział pracowników w ustalaniu planów i celów organizacji. Monitorowanie poglądów pracowników ma na celu zebranie opinii dotyczących metod zarządzania i motywowania oraz satysfakcji podwładnych. Pracownicy mogą wyrazić swoje poparcie bądź niezadowolenie z kierunku rozwoju firmy i podzielić się swoimi przemyśleniami. Wyrażają również poglądy na temat mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

W ramach badań identyfikowane są również postawy i potrzeby zatrudnionych. Istotny okazuje się stopień ich zaangażowania i identyfikacji z firmą czy zaufanie, jakim obdarzają przełożonych. O opinię warto pytać w trakcie reorganizacji. Konsultacje z pracownikami ułatwiają wprowadzanie zmian. Pracownicy chętniej dostosowują się do nowych zarządzeń, jeśli mieli wpływ na ich tworzenie lub gdy są przekonani, że uzgodniono je, uwzględniając zdanie większości. Konsultacje z pracownikami pomagają również w ocenie już wprowadzonych rozwiązań. Niejednokrotnie z pozycji pracownika wyraźniej widać niedociągnięcia i luki w projektach wdrażanych przez kierownictwo. W końcu to oni na co dzień wykorzystują te rozwiązania w praktyce, a pewne szczegóły widoczne są jedynie na poziomie operacyjnym.

Jeśli działania, metody zarządzania i motywowania wzbudzają silny sprzeciw pracowników, warto pomyśleć o modyfikacjach. Inaczej zarząd ryzykuje obniżeniem zaangażowania pracowników i odejściem specjalistów. Badania opinii bardzo korzystnie wpływają na atmosferę w firmie i poziom zaangażowania pracowników. Czują się oni ważnym i docenianym elementem przedsiębiorstwa. Dzięki temu identyfikują się z firmą, co pozytywnie wpływa na ich motywację do pracy. Uznając się współodpowiedzialnymi za działanie organizacji, pracownicy maksymalizują wysiłki, aby przyczynić się do jej sukcesu. Taka sytuacja zapobiega niepożądanym zjawiskom, takim jak spadek wydajności pracy czy wysoki wskaźnik fluktuacji pracowników.

Metody badańBibliografia
Badanie opinii i postaw pracowników [online]. Dostępny w internecie: http://sedlak.pl/Badanie_opinii_i_postaw_pracownikow.html.
Badanie postaw pracowniczych [online]. Dostępny w internecie: http://www.sp.pl/doradztwo/tresc?id=6.
Badanie postaw pracowniczych [online]. Dostępny w internecie:
http://www.globalbc.pl/index.php?docid=6.
Mason C. M., Chang, Artemis C. F., Griffin M. A., Strategic use of employee opinion surveys: using a quasi-linkage approach to model the drivers of organizational effectiveness, „Australian Journal of Management” 2005, nr 1, s. 127-143.
Mrówka R., Badania satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej [online]. Dostępny w internecie:
http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/Badanie_satysfakcji_pracownikow_w_organizacji_gospodarczej.pdf.
Pluchcińska P., Satysfakcja z pracy [online]. Dostępny w internecie:
http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_satysfakcja_z_pracy.pdf.
Sedlak K., Kuniecki M., Metodologia badań postaw i opinii pracowników [online]. Dostępny w internecie:
http://www.int.home.pl/artykuly-r.php?tematyka=Kadry&id_ar=4109.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Udostępnij