Słownik

hierarchia źródeł prawa pracy

Uporządkowanie pod względem rangi aktów prawnych i uwzględnienie zakresu ich oddziaływania z zastrzeżeniem, że zawarte w niniejszych aktach normy odnoszą się do stosunków pracodawca-pracownik. Hierarchia aktów prawnych opiera się na zasadzie, że akty niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami wyższego rzędu. W polskim systemie prawnym istnieje następująca hierarchia źródeł prawa pracy:

  1. Konstytucja RP.
  2. Ustawy (Kodeks pracy, Karta Nauczyciela).
  3. Akty wykonawcze do ustaw (rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych ministrów).
  4. Układy zbiorowe pracy.
  5. Regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy (regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzeń).
  6. Umowa o pracę.