Raporty

Koszty pracy w przemyśle


W pierwszej części publikacji przedstawiono statystyki z 2011 roku. Zaprezentowano dwa wskaźniki: przeciętne miesięczne koszty pracy przypadające na 1 zatrudnionego oraz przeciętne miesięczne koszty pracy przypadające na 1 przepracowaną godzinę. Zwrócono uwagę zarówno na firmy działające w sektorze publicznym, jak i te z sektora prywatnego. Wszystkie dane zostały podane w PLN oraz przedstawione dla poszczególnych sekcji gospodarczych należących do przemysłu, takich jak: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami.

Druga cześć raportu prezentuje dynamikę kosztów pracy w przemyśle w latach 2005-2011. Pokazano, jak zmieniły się nakłady na pracę w przeciągu tych kilku lat. Zaprezentowano zarówno dynamikę dla całego analizowanego okresu jak i procentowe zmiany rok do roku.