Raporty

Rynek pracy IT 2015


Niniejszy raport stanowi podsumowanie analiz na temat rynku pracy IT w Polsce i w Europie. Dane zostały zebrane za pomocą techniki desk research, która polega na analizie istniejących dostępnych danych pochodzących z różnych źródeł. Analizy uzupełniono dodatkowo o wnioski uzyskane w ramach badania przeprowadzonego wśród 54 firm informatycznych działających w Polsce w 2015 roku.