Słownik

Hackmana i Oldhama teoria satysfakcji z pracy

Teoria satysfakcji zawarta w pracy Hackmana i Oldhama nawiązuje do wcześniejszych prac Herzberga. Według niej, o pracy decydują trzy zasady:

  1. Osoba musi postrzegać pracę jako sensowną.
  2. Osoba musi ponosić odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy.
  3. Osoba musi mieć możliwość poznania rezultatów swojej pracy.


Zdaniem Hackmana i Oldhama, każda praca powinna być przeprofilowana w sposób uwzględniający powyższe czynniki. W im większym stopniu dane zajęcie uwzględnia powyższe zasady, tym bardziej prawdopodobne jest, że pracownik będzie motywowany raczej treścią pracy niż czynnikami zewnętrznymi. Przy projektowaniu pracy należy - według tej teorii - uwzględnić ponadto złożoność czynności, identyfikację oraz stopień doniosłości zadania.

Patrz też: Motywacja, Motywatory, Demotywacja, Dwuczynnikowa metoda Herzberga