Słownik

stosunek pracy

Nawiązywany jest pomiędzy pracodawcą i pracownikiem w momencie zawarcia umowy o pracę. Kodeks Pracy wskazuje, że istotą stosunku pracy jest zobowiązanie: ze strony pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a ze strony pracodawcy - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jeśli wszystkie wymienione warunki są spełnione - to każdy rodzaj umowy będzie miał charakter stosunku pracy, np. umowa zlecenia będzie traktowana jako umowa o pracę ze wszystkimi tego konsekwencjami.