Wiadomości

Polska realizuje Strategię Lizbońską

13.03.2009
Według raportu European Growth and Jobs Monitor 2009 polska gospodarka zajmuje 2. miejsce pod względem realizacji celów Strategii Lizbońskiej. Raport badał 14 gospodarek Unii Europejskiej oceniając ich wzrost gospodarczy, wydajność pracy, stopę zatrudnienia, aktywność inwestycyjną i finanse publiczne. O bardzo dobrej pozycji Polski zadecydował wysoki wzrost gospodarczy w 2008 roku oraz relatywnie szybkie tempo wzrostu wydajności pracy. Znacznie gorzej radzimy sobie w kategorii zatrudnienia i jakości kapitału ludzkiego. Zgodnie z szacunkami raportu wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest o ponad 10 punktów procentowych niższy od „celu lizbońskiego”, który zakłada osiągniecie do 2010 roku 70% stopy zatrudnienia. Pod względem jakości kapitału ludzkiego, wyrażonym jako udział osób z wyższym wykształceniem wśród ogółu zatrudnionych, Polska zajęła daleką, dwunastą pozycję.
Źródło: lisboncouncil.net