Wiadomości

Nowa strategia dla Europy

05.03.2010
W dniu 3 marca 2010 roku Komisja Europejska przedstawiła nową strategię gospodarczą dla Unii Europejskiej – „Europe 2020”. Nowy projekt zastąpił dotychczasową Strategię Lizbońską z 2000 roku. Priorytetem UE na nowe dziesięciolecie będzie wzrost oparty na: wiedzy i innowacjach oraz gospodarce niskoemisyjnej, która ma za zadanie integrować państwa pod względem ekonomicznym, społecznym i terytorialnym. Wśród głównych celów ilościowych zakłada się m.in.: wzrost zatrudnienia do 75% (obecnie 69%), zwiększenie nakładów na badania i rozwój do 3% PKB (obecnie 2%), ograniczenie odsetka uczniów przerywających naukę (z obecnie 15% do 10%).
Źródło: Eurostat