Słownik

konflikt roli

Konflikt roli występuje, gdy osoba mająca do wykonania określoną pracę przeżywa stan napięcia emocjonalnego z powodu:

  • sprzecznych oczekiwań w odniesieniu do sposobu pełnienia swojej funkcji,
  • konieczności wykonywania zadań nielubianych lub sprzecznych z indywidualnym systemem wartości,
  • konieczności wykonywania zadań uważanych za nie należące do zakresu obowiązków zdefiniowanych przez rolę.

Konflikt roli zwykle ma charakter interpersonalny, pojawia się, gdy osoba znajduje się między dwiema grupami ludzi, wymagającymi od niej odmiennego postępowania. Często występuje w sytuacji wymuszonego wyboru między odpowiedzialnością a lojalnością wobec współpracowników czy podwładnych. Może się również pojawić w sytuacji, kiedy interes firmy wymaga zachowań niezgodnych z indywidualnym systemem wartości pracownika. Inny przykład konfliktu roli wykracza poza granice organizacji i dotyczy relacji pomiędzy pracą a życiem osobistym. Większość ludzi pełni w swoim życiu kilka ról, np. są rodzicami, małżonkami, dziećmi, kierownikami i podwładnymi. Często potrzeby i oczekiwania danych ról okazują się niemożliwe do jednoczesnego pogodzenia. Konflikt pojawia się, kiedy czasowe wymagania co do roli zawodowej i rodzinnej są niezgodne i kiedy napięcie spowodowane udziałem w jednej roli zakłóca czy uniemożliwia realizację drugiej z ról. Konflikt roli powoduje brak satysfakcji z pracy i wywołuje tendencję do wycofywania się z pracy, zaburza stosunki międzyludzkie oraz zmniejsza wydajność pracy.

Patrz też: Niejednoznaczność roli, Wypalenie zawodowe