Słownik

badanie postaw i opinii pracowników (ankieta pracownicza)

Jest to metoda wewnątrzorganizacyjnej komunikacji, pozwalająca na zbadanie poglądów osób z różnych pionów, oddziałów i szczebli firmowej hierarchii.

Zbieranie opinii ma na celu wzmacnianie firmy: pomoc w podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu zmian proceduralnych i ustalaniu celów dla przedsiębiorstwa. Dzięki informacjom uzyskanym w badaniach pracodawcy lepiej orientują się w potrzebach i trudnościach personelu. Dowiadują się, jak pracownicy oceniają wprowadzone przez nich procedury i podjęte działania. Zatrudnieni wyrażają też opinie na temat obranych przez kierownictwo kierunków rozwoju. Poza tym, badania opinii są sposobem gromadzenia pomysłów pracowników w sytuacji planowania zmian w firmie.

Dodatkową korzyścią czerpaną z badań opinii jest wzrost zaangażowania personelu. Sam proces konsultacji z pracownikami buduje przekonanie o ich znaczeniu dla firmy i wpływie na działania organizacji. Pracownicy są też bardziej zadowoleni z kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, metod i podziału pracy, ponieważ sami mieli wpływ na utworzenie procedur. Zazwyczaj dzięki badaniom opinii można też lepiej dopasować do potrzeb pracowników system awansów, szkoleń i nagród.
Najczęściej stosowaną metodą badania opinii pracowniczych są ankiety przeprowadzane w formie tradycyjnej lub internetowej. Badania postaw pracowników można łatwo i rzetelnie przeprowadzić za pośrednictwem platformy badaniaHR.pl