Słownik

umowa o pracę na okres próbny

Rodzaj terminowej umowy o pracę zawierany w celu zapoznania się z rzeczywistymi możliwościami pracownika obejmującego określone stanowisko. Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać zatrudnienie na podstawie każdej innej umowy o pracę. Dzięki okresowi próbnemu pracodawca może sprawdzić kompetencje przyjmowanej osoby, a kandydat może przekonać się czy warto wiązać się z daną firmą na dłużej. Zawierając umowę na okres próbny pracownik, jak w każdej umowie o pracę, zobowiązuję się do wykonywania pracy określonego rodzaju, pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca - do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na piśmie. W umowie należy określić strony umowy, zaznaczyć, że jest to umowa na okres próbny, określić rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku zatrudnienia pracownika po okresie próbnym. Decyzję o dalszym zatrudnieniu pracodawca podejmuje w pełni samodzielnie. Czas trwania okresu próbnego nie może przekraczać trzech miesięcy, a może być krótszy. Również w przypadku kiedy pracodawca uzna, że czas próby nowego pracownika był niewystarczający, to nie może przedłużyć umowy na okres próbny nawet za porozumieniem stron. Umowy na okres próbny nie można też przedłużać na okres brakujący do trzech miesięcy, jeśli pracownik przez usprawiedliwioną nieobecność w pracy (np. choroba), fizycznie pracował przez okres krótszy (np. dwumiesięczny). Pracownik może być zatrudniony ponownie na podstawie umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę jedynie w przypadku, gdy pracodawca uzna i wykaże, że określona osoba nie posiada kwalifikacji odpowiednich na dane stanowisko, ale może wykonywać pracę innego rodzaju. Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta lub wcześniej - za wypowiedzeniem którejkolwiek ze stron lub na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Zgodnie z kodeksem pracy umowę taką można rozwiązać za trzydniowym okresem wypowiedzenia, gdy okres próbny nie przekraczał dwóch tygodni, tygodniowym, gdy przekraczał dwa tygodnie oraz dwutygodniowym, przy umowie trzymiesięcznej. Wypowiedzenia umowy na okres próbny nie trzeba uzasadniać, natomiast jeśli takiego wypowiedzenia dokonuje pracodawca, zamieszcza on w wypowiedzeniu pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy.