Słownik

stopa bezrobocia długotrwałego

Wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezskutecznie poszukujących pracy przez okres minimum 12 miesięcy do liczby osób aktywnych zawodowo (suma osób pracujących i poszukujących pracy).

Patrz też: Stopa bezrobocia rejestrowanego, Stopa bezrobocia, Bezrobotny długotrwale