Słownik

świadectwo pracy

Zaświadczenie wystawiane przez pracodawcę po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Świadectwo pracy zawiera informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy podaje się także informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Wydanie zaświadczenia o wykonywaniu pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracodawcą (np. z posiadania służbowego telefonu, samochodu lub innych przedmiotów).