Słownik

kształcenie ustawiczne

Zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, lifelong learning oznacza naukę, rozwój indywidualny i społeczny oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i wiedzy ogólnej w okresie całego życia – od etapu przedszkolnego do emerytury włącznie. Kształcenie ustawiczne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która dąży do stworzenia silnej europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Z tego względu Wspólnota aktywnie wspiera i dofinansowuje tą formę edukacji za pośrednictwem funduszy unijnych - przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polska definicja odnosi się jedynie do nauki w wieku dojrzałym i koncentruje się na kwestiach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Według polskiego ustawodawstwa pojęcie kształcenie ustawiczne określa edukację w szkołach dla dorosłych, a także zdobywanie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy, aktualnie pracujące oraz przez pracodawców. Kształcenie ustawiczne może mieć charakter zinstytucjonalizowany (np. studia podyplomowe) bądź nieformalny w postaci wykładów, kursów czy szkoleń organizowanych przez firmy komercyjne.