Słownik

stopa bezrobocia

Wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo (suma osób pracujących i poszukujących pracy). Definicja stosowana w metodologii kwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Patrz też: Bezrobotny, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL, Stopa bezrobocia rejestrowanego, Stopa bezrobocia długotrwałego