Słownik

Fundusz pracy

Państwowy fundusz celowy, który działa od 1 stycznia 1990 roku. Jego głównym zadaniem jest promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia. Głównym źródłem dochodów Funduszu Pracy są obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców za zatrudnionych pracowników i przez osoby prowadzące firmy oraz dotacje z budżetu państwa i budżetu UE. Z środków Funduszu Pracy finansowane są między innymi zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres nauki, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, programy przeciwdziałania bezrobociu, promocja i pomoc prawna zatrudnionym za granicą oraz koszty wyposażenia i działalności klubów pracy. Bieżąca sytuacja na rynku pracy ma bezpośredni wpływ na strukturę wydatków Funduszu Pracy.