Wiadomości

Niewielki wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

26.12.2014
Jak wynika z danych GUS-u, w okresie od stycznia do listopada 2014 roku, przeciętne zatrudnienie wyniosło 5524,3 tys. osób. Oznacza to wzrost o 0,6% w skali roku, podczas gdy przed rokiem obserwowany był spadek o 1,0%. W listopadzie 2014 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 5550,8 tys. osób i było o 0,9% większe niż w analogicznym okresie 2013 roku. Przeciętne zatrudnienie wzrosło m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 6,4%), informacji i komunikacji (o 3,8%), przetwórstwie przemysłowym (o 2,5%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,2%) i obsłudze rynku nieruchomości (o 1,7%). Spadek przeciętnego zatrudnienia dotyczył natomiast górnictwa i wydobywania (o 7,4%), budownictwa (o 7,0%) oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,0%).
Źródło: Główny Urząd Statystyczny