Słownik

wskaźnik zwrotu z kapitału ludzkiego

Podstawowy wskaźnik rentowności zasobów ludzkich w skali całego przedsiębiorstwa. Jeżeli osiągnie on wartość ujemną, oznacza, że kapitał ludzki pochłania więcej zasobów niż wytwarza dochodu. Należy odnieść poziom tego wskaźnika do analogicznych wskaźników dla firm konkurencyjnych z branży na danym rynku. Wyrażany wzorem:Gdzie:
R – zysk operacyjny brutto
Cc – koszty wynagrodzeń brutto
Bc – koszty dodatkowe poniesione w związku z budżetem wynagrodzeń (nagrody, beneficja)
ti – okres, dla którego liczony jest indeks (jeśli jest to rok bilansowy wg stanu na dzień 31 grudnia)
Oe – koszty operacyjne