Słownik

zakład pracy chronionej

Placówka przystosowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz służąca zwiększaniu aktywności zawodowej wśród osób dotkniętych inwalidztwem. W zakładzie pracy chronionej niepełnosprawni pracownicy muszą stanowić co najmniej 40% ogółu personelu. Wymóg ten ulega obniżeniu do 30% w przypadku zatrudniania osób niewidomych, upośledzonych umysłowo bądź cierpiących na choroby psychiczne. Minimalna ilość wszystkich etatów w zakładzie pracy chronionej to 25 – wymóg ten dotyczy łącznej liczby etatów, a nie ilości pracowników, którzy mogą być zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy. Warunki pracy w zakładzie pracy chronionej muszą być dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych w nim osób. Pracodawca zobowiązany jest również do zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

Uzyskanie przez placówkę statusu zakładu pracy chronionej wiąże się z rozmaitymi preferencjami. Przede wszystkim osobom prowadzącym takie przedsiębiorstwo przysługują ulgi podatkowe oraz zwolnienia z opłat związanych z kierowaniem firmą. Mogą się oni również ubiegać o różnego rodzaju dofinansowania, zwłaszcza o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.