Słownik

zadaniowy czas pracy

Forma elastycznej organizacji czasu pracy, gdzie nie rozlicza się pracownika w oparciu o ilość przepracowanych godzin lecz na podstawie wykonanych zadań. System zadaniowego czasu pracy może być stosowany tylko w przypadkach uzasadnionych rodzajem, organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Podstawą do zastosowania zadaniowego czasu pracy są między innymi sytuacje, w których rodzaj i organizacja pracy uniemożliwiają bądź utrudniają kontrolę pracodawcy nad pracownikiem lub kiedy ograniczone jest ewidencjonowanie przepracowanych godzin, a więc gdy pracodawca nie sprawuje bezpośredniej kontroli i nadzoru nad świadczeniem pracy przez pracownika. Decydując się na zastosowanie zadaniowego systemu czasu pracy pracodawca w porozumieniu z pracownikiem powinien ustalić czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Ustalenia winny być przedmiotem uregulowania w umowie o pracę. Zadania zaś powinny być tak ustalone, aby pracownik przy dołożeniu należytej staranności i sumienności mógł je wykonać w ciągu obowiązującego go czasu pracy np. w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

Patrz też: Elastyczny system czasu pracy