Słownik

wypowiedzenie umowy o pracę

Oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy, złożone drugiej stronie i powodujące rozwiązanie umowy o pracę po upływie czasu wskazanego w oświadczeniu wypowiadającym umowę (tzw. okres wypowiedzenia). Aby wypowiedzenie było prawomocne nie jest potrzebna zgoda drugiej strony, ale musi być ono złożone w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się z treścią oświadczenia. W okresie wypowiedzenia pracownik korzysta z pełni praw i jednocześnie jest zobowiązany wypełniać powierzone mu zadania z należytą starannością.