Słownik

wartość dodana kapitału ludzkiego

Wskaźnik ten określa, ile warci są pracownicy przez pryzmat wypracowanego zysku w kontekście kosztu pracy. Wyrażany jest następującym wzorem:Gdzie:
R – przychody, które mogą być definiowane dwojako: zysk brutto (EBIT) lub zysk operacyjny
Oe – koszty operacyjne
Cc – koszty wynagrodzeń brutto
Bc – koszty dodatkowe poniesione w związku z budżetem wynagrodzeń (nagrody, beneficja)
ti – okres, dla którego liczony jest indeks (jeśli jest to rok bilansowy wg stanu na dzień 31 grudnia)
Ogół zatrudnionych – na podstawie umowy o pracę na dany dzień kończący okres analityczny, np. 31 grudnia