Słownik

umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Zawierając umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które są umowami starannego działania, umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, iż powinna być uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem, np. napisanie książki, wyremontowanie budynku, zorganizowanie koncertu. Wynagrodzenie przysługuje za rezultat wykonanej pracy, a nie za samo działanie. Dzieło może mieć natomiast charakter niematerialny, np. w przypadku działalności twórczej czy doradczej. Wykonawca dzieła powinien je wykonać zgodnie ze sposobem i w terminie określonym w umowie. Jeżeli wykonane dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia. Możliwe jest wykonanie zlecenia przez osobę trzecią przy czym odpowiedzialność za wykonanie dzieła w sposób sprzeczny z umową, jak również szkody powstałe w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dzieła, ponosi wykonawca będący stroną umowy. Umowa o dzieło jest zawsze umową odpłatną. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstawy do jego ustalenia. Wynagrodzenie może być także określone jako wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe.
W umowie o dzieło, podobnie jak w umowie zlecenia, brak jest charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania oraz pozostawania w dyspozycji zlecającego. Przyjmujący zamówienie powinien jedynie stosować się do wskazówek zamawiającego. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc wynagrodzenie. Wynagrodzenie to może być jednak pomniejszone w stosunku do umówionego o to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. Jeżeli natomiast dzieło nie zostało oddane, to od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Z uwagi na fakt, że do umowy o dzieło nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy wykonawcy działa przysługują tylko takie prawa jakie bezpośrednio wynikają z treści zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują między innymi takie uprawnienia jak prawo do urlopu wypoczynkowego, odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych. Uprawnienia mogą jednak przysługiwać, gdy zapisano je w umowie.