Słownik

outsourcing

Przekazywanie przez przedsiębiorstwa działań i procesów wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Outsourcing dotyczy przede wszystkim funkcji, które mimo, iż są niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, to nie stanowią o jego przewadze konkurencyjnej. Idea outsourcingu zakłada, że firmy zewnętrzne realizują powierzone im zadania bardziej efektywnie niż byłoby to możliwe w ramach firmy macierzystej. Dla partnera zewnętrznego zlecone zadania należą do działalności podstawowej. Najczęściej wydzielane są: księgowość, kadry, utrzymanie czystości i porządku, logistyka, ochrona, obsługa telefoniczna, pomoc techniczna, informatyka. Firma świadcząca usługi outsourcingowe może być niezależnym przedsiębiorstwem lub wyodrębnioną częścią firmy zlecającej realizację danego procesu. Celem outsourcingu jest redukcja kosztów oraz zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Zminimalizowanie problemów operatywnych, jakie następuje w konsekwencji outsourcingu umożliwia koncentrację na problemach strategicznych dla przedsiębiorstwa. Nazwa outsourcing to skrót od określenia „outside-resource-using”.

Wyjątkową formą outsourcingu jest offshoring, czyli outsourcing zagraniczny. Część działań zlecanych jest wówczas firmom ulokowanym za granicą. Dotyczy to zwłaszcza państw o niskich kosztach pracy.

Patrz też: BPO, ITO