Słownik

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

To wyodrębniony administracyjnie obszar kraju, w którym inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Jednym z głównych założeń strategicznych SSE jest tworzenie nowych miejsc pracy w regionach o wysokim bezrobociu strukturalnym, a tym samym zmniejszenie wydatków budżetu państwa na zasiłki dla bezrobotnych. Jednocześnie państwo dające zezwolenie na funkcjonowanie w strefie, oczekuje od inwestorów umieszczania produkcji/usług w różnych regionach, a także zapewniania przez nich wpływów do budżetu z tytułu podatku VAT oraz wzrostu wpłat, związanych z innymi świadczeniami.