Słownik

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze znajdujące się na terytorium danego kraju. Może być obliczany na trzy sposoby: jako sumę wartości dodanych w całej gospodarce, jako sumę wszystkich wydatków poniesionych na dobra finalne oraz jako sumę dochodów wszystkich czynników wytwórczych. Wyróżniamy nominalny PKB, który jest mierzony w bieżących cenach rynkowych oraz realny PKB, który jest mierzony w cenach stałych, tj. cenach roku przyjętego za bazowy. Produkt Krajowy Brutto jest najczęściej stosowaną miarą produkcji całej gospodarki, należy jednak pamiętać, że jest to miara wielkości produkcji a nie dobrobytu społecznego.