Słownik

satysfakcja z pracy

Satysfakcja zawodowa to pozytywne postawy i uczucia człowieka wobec środowiska pracy i wykonywanych przez niego obowiązków zawodowych (Staples i Higgins, 1998). Jej poziom zależy od równowagi pomiędzy tym, co człowiek inwestuje w wykonywaną pracę (np. czas, zaangażowanie), a tym co otrzymuje w zamian (wynagrodzenie, możliwość rozwoju, relacje koleżeńskie). Zadowolenie jest również zależne od tego, na ile praca zaspokaja potrzeby jednostki (Czajka i Szumski, 1987) i na ile jest zgodna z jej oczekiwaniami.

Brak zadowolenia z pracy jest związany m.in. z wyższymi wskaźnikami absencji (Dwyder i Gangster, 1991), większą rotacją pracowników (Jenkins, 1993), spadkiem lojalności wobec organizacji (Witt i Beokermen, 1991), obniżoną jakością świadczonych przez firmę usług (Malhotra i Mukherjee, 2004). Pracownicy niezadowoleni z pracy o wiele częściej prezentują zachowania antyspołeczne takie jak skłonność do bójek czy kradzieży, natomiast osoby o wysokiej satysfakcji są towarzyskie i skłonne do niesienia pomocy swoim klientom (Schulz i Schulz, 2001). Wykazują one także większe zaangażowanie i w większym stopniu utożsamiają się z działaniami firmy (Alpag i Stearns, 1991). Przeczytaj więcej…

Znaczenie, jakie ma satysfakcja zawodowa dla funkcjonowania organizacji rodzi potrzebę diagnozy tego zjawiska. Cykliczne badania satysfakcji z pracy stają się więc standardem w coraz większej liczbie firm. Pozwalają one rozpoznać elementy zatrudnienia i składniki pracy wymagające poprawy lub rozwoju a dzięki temu lepiej ukierunkowywać działania zmierzające do podnoszenia efektywności pracy oraz atrakcyjności zatrudnienia. Aby zrealizować rzetelne badanie satysfakcji z pracy w firmie zapraszamy na platformę badaniaHR.pl