Słownik

foresight regionalny

Nowoczesny proces zbierania informacji o przyszłości i na tej podstawie budowanie średnio i długoterminowych wizji rozwojowej regionu, umożliwiającej podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań. Szczególnym rodzajem foresightu regionalnego jest foresight regionalnego rynku pracy, podczas którego dochodzi do wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami pracodawców, przedstawicielami pracowników, naukowcami, przedstawicielami administracji i władzy publicznej oraz organizacjami pozarządowych i społecznych. Celem foresightu regionalnego rynku pracy jest określenie wizji rozwoju regionu w aspekcie zapotrzebowania gospodarki regionu na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Jednym z jego kluczowych elementów jest wskazanie strategicznych sektorów danego województwa. Sektory strategiczne powinny zostać wyróżnione ze względu na poniższe cechy:
 • strukturę/udział pracujących według sekcji PKD w ostatnim roku kalendarzowym,
 • liczbę utworzonych miejsc pracy w ostatnim roku kalendarzowym według sekcji PKD.


Jedną z charakterystycznych cech foresightu jest elastyczność, co oznacza, że nie istnieje uniwersalna procedura jego przeprowadzania, a dobór narzędzi dostosowuje się do konkretnej tematyki.

Poniżej metody i techniki wykorzystywane w foresight:
 1. metody jakościowe
  • metoda delficka
  • burza mózgów
  • panel ekspercki
  • analiza SWOT
  • scenariusze rozwoju
  • analiza PEST
 2. metody ilościowe
  • ekstrapolacja trendu
  • symulacje
  • analiza wpływów krzyżowych
 3. metody rozpoznania działań priorytetowych
  • drzewko uwarunkowań
  • analiza morfologiczna
  • studium przełomowych technologii.