Słownik

praca w niepełnym wymiarze czasu

Praca świadczona w czasie krótszym niż normalny, wynikający z ogólnych przepisów prawnych, branżowych umów zbiorowych czy przyjętych w danym przedsiębiorstwie norm czasu pracy. Praca może być wykonywana w niepełnym dziennym lub tygodniowym wymiarze czasu pracy oraz w ramach różnych systemów czasu pracy, np.: skróconego tygodnia pracy, równoważnego czasu pracy, zadaniowego czasu pracy. Warunki płacowe dla pracownika świadczącego pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy muszą być ustalone w sposób nie mniej korzystny niż w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, przy uwzględnieniu proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, stosownie do wymiaru czasu pracy. Ponadto pracownikowi świadczącemu pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje prawo do równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy i rozliczany w systemie godzinowym.

Patrz też: Elastyczny system czasu pracy