Słownik

klin podatkowy

Pozapłacowe koszty pracy, związane z zatrudnianiem pracownika. W ich skład wchodzą świadczenia odprowadzane zarówno z przychodu pracownika jak również z dochodów pracodawcy. Do pozapłacowych kosztów pracy zalicza się podatek dochodowy od osób fizycznych (pokrywany z przychodu pracownika) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę). W analizach porównawczych klin podatkowy przedstawiany jest jako procentowy udział różnicy między całkowitym kosztem pracy, a wynagrodzeniem netto pracownika w całkowitych kosztach pracy. Wysokość klina podatkowego wpływa na podaż pracy i popyt na pracę oraz wielkość szarej strefy - wraz ze wzrostem udziału pozapłacowych kosztów pracy w całkowitych kosztach pracy maleje podaż pracy i oficjalny popyt na pracę a wzrasta zatrudnienie w szarej strefie.

Patrz też: Koszty pracy, Podaż pracy, Popyt na pracę, Szara strefa