Słownik

ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikowi w przypadku niewykorzystania przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ekwiwalent przysługuje również pracownikowi za zaległy urlop. Pracodawca musi więc wypłacić ekwiwalent za bieżący oraz zaległy urlop.

Pracownik nabywa prawo do tego świadczenia z datą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Roszczenie to przedawnia się z upływem 3 lat. Ekwiwalentu nie można się zrzec. Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oblicza się odrębnie dla każdego roku kalendarzowego poprzez odjęcie od liczby dni w danym roku łączną liczbę przypadających w danym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy. Otrzymaną wartość należy podzielić wówczas przez 12.