Słownik

bezrobocie

Zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. O bezrobociu w skali makro mówimy w sytuacji, gdy na danym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Bezrobociem w skali mikro jest natomiast utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać dane stanowisko. Do podstawowych przyczyn bezrobocia zaliczyć można: niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenie pracowników, brak informacji o miejscach pracy, brak mobilności, likwidację niektórych gałęzi przemysłu, zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi, ograniczanie produkcji, przeniesienie zakładu do innego rejonu, zmiany w technologii, wysokie obciążenia fiskalne, brak odpowiednich proporcji miedzy wysokością płac a świadczeniami dla bezrobotnych. Miarą zjawiska bezrobocia jest stopa bezrobocia.

Patrz też: Bezrobotny, Bezrobotny zarejestrowany, Bezrobotny długotrwale, Bezrobocie dobrowolne, Bezrobocie frykcyjne, Bezrobocie naturalne, Bezrobocie sezonowe, Bezrobocie strukturalne