Słownik

rozporządzalne dochody osobiste

Są to dochody, jakie gospodarstwa domowe otrzymują od przedsiębiorstw, powiększone o wypłaty transferowe otrzymywane od państwa i pomniejszone o podatki bezpośrednie płacone państwu. Innymi słowy są to dochody, jakie gospodarstwa mogą przeznaczyć na wydatki lub oszczędności.