Słownik

badania metod pracy

To składnik procesu planowania zasobów ludzkich, pomagający w prognozowaniu popytu na pracę. Polega na obserwacji i analizie sposobów wykonywania poszczególnych zadań, wyróżnieniu i mierzeniu czasu trwania elementarnych czynności oraz ustaleniu podstawowych standardów w tym zakresie. Powinny one uwzględniać zalecenia dotyczące doskonalenia systemu pracy, zapobiegania marnotrawstwu czasu i wysiłku. Na podstawie ustaleń optymalnego czasu przewidywanego na wykonanie pojedynczej czynności można - biorąc za punkt wyjścia pożądaną wielkość produkcji - zaplanować liczbę pracowników niezbędną do zrealizowania tej produkcji w określonym czasie. Jest to podejście dość mechaniczne, nie uwzględniające "czynnika ludzkiego" (motywacji, oporu wobec zmian).

Podwaliny pod tę dziedzinę kładli m.in. F.W. Taylor oraz K. Adamiecki, ale na współczesny kształt BMP największy wpływ miała komisja Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników z D. Porterem na czele.

Zadania, jakie spełnia badanie metod pracy:
  • usprawnianie procesów produkcyjnych i sposobów wykonywania wszelkich innych prac;
  • lepsze rozplanowanie zakładów, wydziałów i stanowisk pracy;
  • doskonalenie konstrukcji maszyn, urządzeń, środków transportu, itd.;
  • ekonomizacja wysiłku ludzkiego, redukcja czynności zbędnych, łączenie i upraszczanie pozostałych czynności;
  • lepsze wykorzystanie materiałów, maszyn i siły roboczej;
  • stwarzanie lepszych warunków pracy.

Podstawowe metody to m.in: fotografia dnia roboczego, harmonogram Adamieckiego, Metoda Bedaux, marketing wewnętrzny, metoda chronometrażu.