Monitory

Większość bezrobotnych bez prawa do zasiłku

06.06.2011
Większość osób zarejestrowanych w polskich urzędach pracy nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w marcu 2011 roku świadczenie otrzymywało jedynie 16,4% pozostających bez pracy. Reszcie – niemal 85% bezrobotnych – zasiłek nie przysługiwał.Skąd tak duża liczba bezrobotnych niepobierających świadczenia? Okazuje się, że większość z nich przed zgłoszeniem się do pośredniaka posiadała zbyt krótki staż pracy, aby nabyć ten przywilej. Z przepisów wynika, że prawo do zasiłku przysługuje wyłącznie tym bezrobotnym, którzy w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy byli zatrudnieni przez co najmniej 365 dni oraz otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na Fundusz Pracy.

Prawa do zasiłku nie mają również bezrobotni, którzy z własnej inicjatywy rozwiązali umowę o pracę. Jeśli wypowiedzenie złożyli w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie, muszą odczekać 90 dni, aby uzyskać prawo do świadczenia.

Osobną grupę stanowią osoby pozostające bez pracy długotrwale. Nawet jeśli pobierały zasiłek na początku bezrobocia, utraciły do niego prawo.