Słownik

umowa na czas wykonania określonej pracy

Rodzaj terminowej umowy o pracę zawieranej w celu wykonania konkretnej pracy. Moment zakończenia powierzonego zadania nie jest w tym przypadku ściśle określony. Umowa rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta. Umowę taką zawiera się w przypadku prac dorywczych i sezonowych oraz w celu wykonania przez pracownika ściśle określonego zadania, na przykład: zorganizowanie szkolenia, wybudowanie obiektu. Osobom zatrudnionym na umowę na czas wykonania określonej pracy przysługuje prawo do urlopu, a przepracowany czas wlicza się do stażu pracy. Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę na czas wykonania określonej pracy ma takie same uprawnienia jak pozostali pracownicy. Długość urlopu w tym przypadku liczy się proporcjonalnie do części roku, w jakiej daną osobę obowiązywała umowa. Wynagrodzenie objęte jest obowiązkowymi ubezpieczeniami i składkami tak jak w przypadku innych umów o pracę. W przeciwieństwie jednak do umowy zawartej na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Może być jedynie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przy czym zakres sytuacji, w których pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jest bardzo ograniczony – musi wskazywać jako przyczynę np. ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.