Monitory

Przeciętne zatrudnienie według sekcji gospodarki narodowej w I półroczu 2017 roku

03.10.2017
Według danych GUS, przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 8 706,1 tys. osób i było o 3,1% wyższe niż przed rokiem. Najwyższy wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 9,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,5%), transport i gospodarka magazynowa (o 7,0%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,1%) oraz informacja i komunikacja (o 5,7%). Z kolei niewielki wzrost wystąpił w administracji publicznej i obronie narodowej (o 0,2), edukacji (o 0,6%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 0,9%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 1,0). Spadek zatrudnienia odnotowano w budownictwie (o 0,3%), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 0,1%).