Monitory

Poprawa warunków pracy w Polsce

08.08.2008
W ostatnich latach warunki pracy w Polsce uległy poprawie. W 2007 roku liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia na 1 000 zatrudnionych wyniosła 113,2. Oznacza to spadek o 2,9 promila (‰) w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to takich osób było 116,1 na 1000. Z największą poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy mieliśmy do czynienia w obsłudze nieruchomości i firm. Tam w skali roku ryzyko związane z wykonywaniem zawodu zmniejszyło się niemal dwukrotnie. Wciąż jednak istnieją branże i sektory gospodarki, w których wskaźnik zatrudnienia w warunkach zagrożenia stale wzrasta. Do tej grupy zaliczyć można m.in. górnictwo, transport oraz budownictwo.Co zaskakujące, wraz z ogólną poprawą warunków pracy w Polsce, liczba wypadków zamiast maleć, powiększa się. W 2006 roku wskaźnik częstotliwości wypadków, mierzony liczbą poszkodowanych na 1 000 wszystkich pracujących, wyniósł 8,83‰. W całym kraju odnotowano łącznie 95 465 wypadków, co stanowiło ponad 13% wzrost w stosunku do roku 2005. Wykres 1 pokazuje dynamikę liczby wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2006.Jak ocenia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zwiększona wypadkowość w 2006 roku wynikła z gwałtownego ożywienia gospodarczego. Szybko wzrastający poziom zatrudnienia nie szedł w parze z optymalizacją warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Stabilizacja rynku oraz lepsza sytuacja ekonomiczna pracodawców będą w kolejnych fazach rozwoju gospodarczego szansą na obniżenie wskaźnika częstotliwości wypadków.