Monitory

Jak Ci się żyje Europejczyku?

24.04.2014
W 2014 roku Eurostat opublikował raport odnośnie wskaźników jakości życia w Unii Europejskiej. W publikacji zaprezentowano wiele wymiarów jakości życia stanowiących uzupełnienie wskaźnika PKB.

Jednym z obszarów służących do określenia jakości życia jest zdrowie. Długie i zdrowe życie to nie tylko cel istotny z perspektywy jednostki, ale również miernik społecznego dobrobytu i sukcesu. W tym kontekście ważnym wskaźnikiem jest średnia oczekiwana długość życia w dniu urodzenia. Wskaźnik ten odnosi się do średniej liczby lat życia, jakiej można oczekiwać u nowo narodzonego dziecka biorąc pod uwagę aktualne wskaźniki umieralności.

Jak pokazują dane Eurostatu średnio najdłużej żyją Szwedzi, Włosi i Hiszpanie – 80 lat. Najkrócej zaś Litwini i Łotysze – odpowiednio 68 i 69 lat. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 78 lat i jest to aż o 5 lat więcej niż średnia oczekiwana długość życia Polaków (73 lata). Co ciekawe, w wielu krajach odnotowujących wysoką oczekiwaną długość życia (powyżej średniej dla UE) PKB per capita jest niższe niż średnia wartość PKB dla krajów Unii. Przykładami takich krajów są: Hiszpania, Włochy, Cypr, Malta, Grecja.