Monitory

Human Capital Index

15.11.2016
Wskaźnik Human Capital Index, inaczej nazywany wskaźnikiem zwrotu inwestycji w kapitał ludzki, pozwala na analizę kosztów oraz korzyści, która umożliwia efektywne zarządzanie organizacją. Wyniki badań opublikowanych w „The Human Capital Raport 2016” wyraźnie pokazują, że żadne państwo nie wykorzystuje w pełni kapitału ludzkiego. Według wskaźnika, tylko 19 państw otrzymuje zwrot z inwestycji w kapitał ludzki na poziomie powyżej 80%. 40 państw oscyluje pomiędzy 70-80%. 38 państw osiąga wartość wskaźnika Human Capital pomiędzy 60-70%. Wartości poniżej 50% odnotowano w pięciu państwach.

Generalizując, najwyższe wartości wskaźnika Human Capital Index osiąga Europa Zachodnia oraz Północna Ameryka ( 80%). Do przedziału 70-80% zalicza się Wschodnią Europę i Azję Centralną, Azję Wschodnią i Pacyfik. Południowa Azja, Bliski Wschód i Afryka Północna, Ameryka Łacińska i Karaiby oscylują pomiędzy 60-70%. Najniższą przeciętną wartość tego wskaźnika osiągnęła Subsaharyjska Afryka - 55%.