Monitory

Czy przedsiębiorstwa mierzą kapitał ludzki?

20.01.2014
Jak wynika z badania zrealizowanego przez PARP oraz SGH, w Polsce w 2013 roku 55% podmiotów dokonywało oceny kapitału ludzkiego przynajmniej sporadycznie. W przeprowadzonej ankiecie kapitał ludzki zdefiniowano jako potencjał tkwiący w pracownikach organizacji: ich wiedzę, umiejętności, wrodzone predyspozycje, postawy, zachowania, motywacje i zaangażowanie w pracę. Najczęściej pomiaru dokonywały firmy średniej wielkości, zatrudniające od 50 do 249 pracowników (72%). W przypadku firm dużych (250 lub więcej zatrudnionych) odsetek ten wyniósł 62%. Najmniejszą wagę do określania kapitału ludzkiego przywiązywały przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób. Wśród nich mniej niż połowa (48%) deklarowała prowadzenie tego typu procesów.Te spośród badanych przedsiębiorstw, które mierzyły kapitał ludzki, jako uzasadnienie prowadzonych pomiarów najczęściej wymieniały ograniczanie kosztów personalnych (81%). Równie często wskazywano na lepsze podejmowanie decyzji personalnych, np. odnośnie awansów bądź szkoleń (80%). Na dalszych pozycjach znalazły się: chęć sprawdzenia, czy inwestycje w kapitał ludzki przynoszą odpowiedni zwrot (70%), odgórne zarządzenie kierownictwa (62%), spełnienie oczekiwań właścicieli bądź inwestorów (58%) oraz podobna praktyka konkurencji (37%). Do najczęściej zbieranych danych w ramach pomiaru kapitału ludzkiego należały te związane z liczbą zatrudnionych pracowników i formą zatrudnienia (80%), rotacją (74%), długością stażu w firmie (54%), liczbą przeszkolonych osób w ciągu roku (50%), strukturą według danych metrycznych jak wiek i płeć (48%) oraz ocenami pracowników (40%).

Informacja o badaniu:
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. Zrealizowano wywiady w 600 przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie Polski i należących zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Podmioty reprezentowały różne obszary działalności wg sekcji PKD i charakteryzowały się zróżnicowanym kapitałem (polskim, zagranicznym i mieszanym).