Monitory

Bierni zawodowo według poziomu wykształcenia

01.04.2014
W III kwartale 2013 roku grupa biernych zawodowo liczyła 13 579 tys. osób i stanowiła 43,8% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Wśród biernych zawodowo przeważały kobiety (61,4%). Osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym stanowiły największą część biernych zawodowo zarówno w grupie kobiet (38,1%), jak i w grupie mężczyzn (38,5%). Aż 27,6% biernych zawodowo mężczyzn legitymowało się wykształceniem zasadniczym zawodowym, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wyniósł 18,0%. Niezależnie od płci, grupą najmniej dotkniętą biernością zawodową były osoby dysponujące dyplomem uczelni wyższej.Jednym ze sposobów promującym podjęcie aktywności zawodowej przez osoby bierne zawodowo jest pomoc w postaci szkoleń w zawodach, na które rynek pracy wykazuje popyt. W I półroczu 2013 roku do zawodów dotkniętych największym deficytem podaży siły roboczej należały między innymi takie profesje jak: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych, czy telemarketer.