Monitory

Alarmująco niska aktywność zawodowa Polaków

25.04.2008
W ostatnich okresie znacznie poprawiła się sytuacja na Polskim rynku pracy. Jest to jedna z głównych zmian, jakie zaszły w sferze społeczno-gospodarczej naszego kraju. Podstawą takiej oceny jest wyraźny spadek wskaźników bezrobocia. Stale, choć w zróżnicowanym tempie maleje liczba osób pozostających bez pracy a zainteresowanych jej podjęciem. To niewątpliwie pozytywne zjawisko idzie jednak w parze z niskim odsetkiem osób aktywnych zawodowo. Palącym problemem naszego kraju pozostaje zatem, malejący udział w społeczeństwie, osób pracujących i chętnych do pracy. Miarą charakteryzującą to zjawisko jest współczynnik aktywności zawodowej, który mówi o udziale pracujących i poszukujących pracy wśród wszystkich osób w danej kategorii. Międzynarodowym standardem jest współczynnik dla populacji w wieku 15 lat i więcej. W IV kwartale 2007 roku ukształtował się on w Polsce na poziomie 54,1%. Oznacza to, iż ponad 14 milionów osób w tej grupie wiekowej nie wykazuje zainteresowania podjęciem jakiejkolwiek pracy. Naturalną koleją rzeczy jest niska aktywność młodzieży uczącej się oraz osób w wieku emerytalnym. Jeśli jednak w naszych rozważaniach uwzględnimy jedynie osoby w tzw. wieku produkcyjnym (18-59 lat w przypadku kobiet i 18- 64 lata w przypadku mężczyzn) to okaże się, że populacja osób niezainteresowanych pracą nadal osiąga imponujący rozmiar 7 milionów i 255 tysięcy.

Już od kilkunastu lat współczynnik aktywności zawodowej w Polsce systematycznie malał. W roku 1996 wynosił ponad 58,2%. Rekordowo najniższą wartość - 53,2% przyjął w I kwartale 2007 roku. Kolejne miesiące dały nieznaczny wzrost, który nie upoważnia jednak do stwierdzenie, iż wyszliśmy z fazy spadkowej. Czy tendencja wzrostowa utrzyma się, pokażą najbliższe miesiące.

Dla zobrazowanie niskiej aktywności zawodowej Polaków warto zestawić rodzime wskaźniki z wartościami uzyskiwanymi w innych krajach Unii Europejskiej.Pod względem odsetka osób pracujących, zdecydowanym liderem na arenie UE jest Holandia, gdzie ponad 66% osób powyżej 15 lat roku życia pracuje bądź poszukuje pracy. Znacznie lepiej niż w Polsce przedstawia się również sytuacja w krajach sąsiadujących. W Niemczech współczynnik aktywności zawodowej wynosił w III kwartale 2007 roku 59,8%, na Słowacji 59%.

Polska plasuje się na 21 pozycji wśród wszystkich 27 krajów UE. Współczynnik aktywności zawodowej wśród obywateli naszego kraju jest niższy o ponad 4,5 punktów procentowych w porównaniu do średniej wartości dla całej Unii Europejskiej. Niższe niż w naszym kraju wskaźniki odnotowuje tylko 6 krajów Wspólnoty. Rekordzistą na skale europejska są Włochy, gdzie ponad 50% mieszkańców w wieku powyżej 15 lat nie pracuje i nie wykazuje zainteresowania podjęciem pracy.