Artykuły

Znajomość języków obcych a status zatrudnienia

19.02.2009
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na prezentacji zależności między znajomością języków obcych a statusem zatrudnienia Polaków między 25 a 64 rokiem życia. W tym celu wykorzystano wyniki badania „Kształcenie dorosłych” przeprowadzonego przez GUS w IV kwartale 2006 roku i częściowo sfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę umiejętność władania językami obcymi uwzględniono trzy kategorie osób: osoby, które nie znają języków obcych, osoby, które znają jeden język obcy oraz osoby, które znają więcej niż jeden język obcy. Do oceny statusu zatrudnienia posłużyły trzy podstawowe kategorie osób obecnych na rynku pracy: pracujący, bezrobotni i nieaktywni zawodowo. Powyższe zmienne dodatkowo zestawiono z takimi cechami demograficznymi jak płeć i miejsce zamieszkania. Zilustrowano ilościowe różnice między kobietami i mężczyznami oraz mieszkańcami miast i wsi pod względem znajomości języków obcych i aktywności zawodowej. Analizując prezentowane w opracowaniu statystyki należy brać pod uwagę fakt deklaratywnego charakteru informacji dotyczącej znajomości języka obcego, która decydowała o zakwalifikowaniu danej osoby do jednej z trzech kategorii. Przytoczone wyniki badania nie uwzględniają również danych na temat poziomu deklarowanych umiejętności językowych.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 6 wykresów:

Tabela 1. Polacy w wieku 25-64 lata według znajomości języków obcych i statusu zatrudnienia (tys.)
Tabela 2. Kobiety i mężczyźni w wieku 25-64 lata według znajomości języków obcych i statusu zatrudnienia (tys.)
Tabela 3. Mieszkańcy miast i wsi w wieku 25-64 lata według znajomości języków obcych i statusu zatrudnienia (tys.)

Wykres 1. Znajomość języków obcych wśród Polaków (tys.)
Wykres 2. Znajomość języków obcych wśród Polaków, a ich status zatrudnienia
Wykres 3. Znajomość języków obcych wśród kobiet i mężczyzn (tys.)
Wykres 4. Znajomość języków obcych wśród kobiet i mężczyzn, a ich status zatrudnienia
Wykres 5. Znajomość języków obcych wśród mieszkańców miast i wsi (tys.)
Wykres 6. Znajomość języków obcych wśród mieszkańców miast i wsi, a ich status zatrudnienia

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij