Artykuły

Polscy menadżerowie oczami pracowników

31.08.2015
Polscy pracownicy nie są nazbyt zadowoleni ze standardów pracy i umiejętności swoich przełożonych. Wyniki badania 2 146 pracujących osób wykazały, że jest wciąż wiele kompetencji związanych z zarządzaniem, które wymagają rozwinięcia, aby współpraca pomiędzy menadżerami a personelem firm przebiegała sprawniej. Żadna spośród 5 wyodrębnionych w badaniu grup umiejętności (planowanie i organizowanie, motywowanie, komunikowanie się, ocenianie oraz skuteczność) nie jest u polskich kierowników rozwinięta na tyle, aby uzyskać aprobatę pracowników. Szczegółowe analizy wskazują, że najczęstszą bolączką naszych menadżerów jest nieumiejętność eliminowania z planów działań niepotrzebnych. Jedną z czynności zarządczych, z którymi kierownicy radzą sobie najlepiej jest natomiast trafne delegowanie zadań. Badanie zrealizowano za pośrednictwem kwestionariusza dedykowanego ocenie kompetencji menadżerów średniego i niższego szczebla, opracowanego przez firmę Sedlak & Sedlak.

Za co pochwalić, a nad czym pracować?


Każdy spośród kilkudziesięciu przedstawionych respondentom opisów specyficznych umiejętności był przez nich oceniany na skali od 1 (ocena bardzo negatywna) do 10 (ocena bardzo pozytywna). Jak się okazało, Polacy wystawiają kompetencjom swoich menadżerów notę „średnią” ze wskazaniem lekko negatywnym (M=4,85). Spośród analizowanych grup kompetencyjnych najbardziej negatywne uwagi dotyczą stosowanych przez kierowników metod oceniania pracowników (M=4,5). Najlepiej postrzegane są natomiast umiejętności komunikacyjne (M=5,2) oraz ogólna skuteczność przełożonych (M=5,2). W badaniu uwzględniono ponadto kompetencje z zakresu motywowania pracowników (oceniane średnio na 4,7 punktu) oraz umiejętności związane z planowaniem i organizowaniem pracy zespołu (M=4,7). Są to jednak wyniki ogólne, umiejętności i oczekiwania wobec personelu zarządzającego znacznie różnią się pomiędzy organizacjami, a trafnej wiedzy co do np. potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej danej firmy może udzielić jedynie badanie wewnętrzne. Rozpatrując ogólne wyniki badania warto ponadto zwrócić uwagę, że ocena skuteczność menadżerów wykazała w badaniu najwyższą korelację z umiejętnością planowania i organizowania pracy zespołu, a najniższą ze zdolnością do obiektywnego oceniania podwładnych.

Ciekawe dane przynosi analiza stosunku Polaków do konkretnych zadań realizowanych przez ich przełożonych. Aż 59% badanych postrzega kierowników jako nieumiejących wyznaczać sobie i zespołowi priorytety. Co więcej, uważają oni, że menadżerowie nie potrafią eliminować z pracy zadań niepotrzebnych lub bezsensownych. Jest to poważny zarzut w kierunku efektywności gospodarowania zasobami firmy i stanowi z pewnością cenną informacja dla osób odpowiadających za wyniki organizacji, w której taki problem występuje. Niemal równie wielu pracujących Polaków (58%) uważa, że menadżerowie w ich firmach nie pomagają swoim podwładnym właściwie organizować pracy oraz nie udzielają wskazówek pomagających lepiej wykonywać powierzone zadania. Na kolejnych miejscach najgorzej ocenianych kompetencji znalazło się niewystarczające komunikowanie pracownikom opinii na temat wykonywanej pracy oraz korzystanie ze zbyt małego repertuaru technik motywowania. Respondenci chwalili przy tym swoich przełożonych za terminowość realizacji projektów (tu pozytywne opinie wyraziło 52% pracowników) oraz umiejętność delegowania zadań właściwym osobom (48%).

Gdzie pracują najlepsi?
Piotr Jurczak
Sedlak & Sedlak

Udostępnij