Słownik

Kluczowe Wskaźniki Efektywności

kluczowe wskaźniki wydajności danej organizacji stosowane w procesie pomiaru realizacji jej celów. Wskaźniki te używane są w wielu dziedzinach, przede wszystkim w zarządzaniu zasobami ludzkimi. KPI wspierają osiąganie przez firmę jej celów operacyjnych i strategicznych. Mają zasadnicze znaczenie dla budowania zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej, ponieważ stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej przez nich pracy, kosztach oraz jakości. Kluczowe wskaźniki efektywności są także narzędziem kontroli menedżerskiej: umożliwią szybkie podejmowanie decyzji, nadawanie priorytetów działaniom, wczesne reagowanie na problemy, a także wspierają procesy ciągłego doskonalenia i efektywnego wykorzystanie posiadanych przez firmę zasobów. Dotychczas odpracowano wiele wskaźników, które mogą zostać wykorzystane przez organizację jako KPI, m.in.:
  • wskaźnik efektywność czasu pracy (ECP)
  • wskaźnik rotacji pracowników
  • poziom satysfakcji pracowników
  • wskaźnik absencji pracowniczej
  • liczba godzin szkoleń przypadających na jednego pracownika w roku
  • średni czas trwania procesu rekrutacji (obsadzenia stanowiska pracy w firmie) w dniach.