Artykuły

Najważniejsze statystyki dotyczące rynku pracy w Wielkiej Brytanii

09.06.2014
Wielka Brytania to od lat jeden z najbardziej popularnych kierunków emigracji zarobkowej Polaków. Przed wyjazdem warto zatem zapoznać się z najważniejszymi statystykami dotyczącymi rynku pracy w Zjednoczonym Królestwie. Jak kształtuje się wskaźnik aktywności zawodowej w omawianym kraju? Czy brytyjska stopa bezrobocia w ostatnim czasie wzrasta, czy spada? Jak długo bezrobotni w Wielkiej Brytanii pozostają bez pracy? Jaki poziom kwalifikacji zawodowych posiadają pracownicy sektora prywatnego i publicznego w analizowanym kraju?

Na opracowanie składa się 6 wykresów i 3 tabele

Tabela 1. Główne statystyki dotyczące rynku pracy w I kwartale 2014 roku w Wielkiej Brytanii
Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 16-64 w Wielkiej Brytanii w podziale na płeć w latach 2010-2014 (w %)
Wykres 2. Wskaźnik bezrobocia dla osób powyżej 16 roku życia w podziale na płeć w latach 2010 - 2014 (w %)
Wykres 3. Odsetek osób nieaktywnych zawodowo w wieku 16-64 lata w Wielkiej Brytanii w podziale na płeć (w %)
Wykres 4. Struktura bezrobocia ze względu na długość pozostawania bez pracy w Wielkiej Brytanii w I kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 5. Zatrudnienie w sektorze publicznym jako stosunek do zatrudnienia w ogóle w Wielkiej Brytanii w latach 2009-2013 (w %)
Tabela 2. Zatrudnienie w sektorze publicznym według branż w Wielkiej Brytanii w grudniu 2013 roku (w tys.)
Wykres 6. Struktura zatrudnienia w sektorze publicznym według branż w Wielkiej Brytanii w grudniu 2013 roku (w %)
Tabela 3. Struktura zatrudnienia według stopnia kwalifikacji w podziale na sektor publiczny i prywatny w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2013 (w %)
Udostępnij