Artykuły

Jak szkolić menedżerów, aby potrafili wysłuchać i zrozumieć podwładnych?

02.04.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
Kadra menedżerska to osoby, które kierują codziennymi działaniami w przedsiębiorstwie. Z tego powodu duży nacisk kładzie się na pogłębianie ich wiedzy i kwalifikacji. Artykuł przedstawia korzyści płynące ze szkoleń menedżerskich obejmujących skuteczną komunikację, zarządzanie i wspieranie rozwoju zespołu. W tekście zawarte są informacje o podstawowych umiejętnościach, jakich potrzebują pracownicy mający skutecznie zarządzać personelem. Przedstawiono największe wyzwania związane z kierowaniem grupą pracowników. Opisano podstawowe rodzaje szkoleń, w jakich mogą uczestniczyć menedżerowie w celu poszerzenia swoich kompetencji interpersonalnych. Przedstawiono również korzyści płynące z dobrze wyszkolonej i wyczulonej na potrzeby podwładnych kadry kierowniczej. Przeanalizowano wpływ dobrego zarządzania na zaangażowanie pracowników, ich satysfakcję i lojalność wobec pracodawców.
Dobra kadra menedżerów średniego szczebla to prawdziwy skarb – od nich zależy sprawność podejmowania decyzji i pracy poszczególnych działów. Aby menedżerowie byli skuteczni, muszą poznać tajniki niełatwej sztuki zarządzania. Największą trudnością okazuje się zazwyczaj skuteczna współpraca i motywowanie podwładnych. Wiele osób po awansie na stanowisko kierownicze nie posiada wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania personelem. Warto więc zastanowić się nad odpowiednim systemem szkoleń dla kadry menedżerskiej. Dzięki temu będą mogli realizować się w pracy, wspierać zespół i równocześnie zapewniać dobrobyt firmie.

Zadania menedżera – czym jest skuteczne zarządzanie?


Zarządzanie to proces polegający na koordynowaniu pracy podwładnych, wyznaczaniu celów oraz przewodzeniu, motywowaniu i nadzorowaniu pracy innych. Menedżerowie są odpowiedzialni za planowanie, organizowanie i kontrolowanie działań grupy. Powinni również posiadać szeroki zakres kompetencji interpersonalnych, koniecznych dla poznania i wykorzystania potencjału poszczególnych członków zespołu. Dla skutecznego zarządzania muszą zatem posiadać trzy typy umiejętności:
  • umiejętności techniczne – wiedza specjalistyczna i praktyczne doświadczenie na stanowisku związanym z działaniami zespołu. Są one konieczne dla podjęcia roli mentora i przewodnika;
  • umiejętności koncepcyjne – obejmujące planowanie i zarządzanie celami. Pozwalają na zrozumienie mechanizmów produkcyjnych, przewidywanie i rozwiązywanie problemów;
  • umiejętności interpersonalne – są niezbędne do skutecznego komunikowania się w roboczym zespole. Dzięki takim zdolnościom menedżerowie są w stanie określić mocne i słabe strony pracowników. Znają potrzeby podwładnych i potrafią ich motywować. Są również skuteczniejsi w rozwiązywaniu konfliktów zespołowych.

Zazwyczaj w trakcie wcześniejszej pracy menedżerowie nabywają dwa pierwsze typy umiejętności. Dzięki dużemu doświadczeniu i wiedzy oraz samodzielnemu rozwiązywaniu problemów otrzymują awans na stanowisko kierownicze. Zarządzanie innymi to zazwyczaj nowy obszar, w którym muszą dopiero rozwinąć swoje kompetencje. Proces ten jest szczególnie trudny dla zarządzających, którzy przez długi czas sami byli członkami zespołu i z pozycji współpracownika muszą przejść do roli szefa.

Przewodzenie zespołowi i wspieranie podwładnych wymaga od przełożonego wypracowania szeregu umiejętności interpersonalnych. Dobry menedżer musi uważnie słuchać swojego zespołu, obserwować i wyciągać wnioski. Jest to konieczne, aby reagować w sposób elastyczny na potrzeby całej grupy oraz poszczególnych pracowników. Menedżer powinien do charakterystyk poszczególnych osób dostosowywać zakres i typ obowiązków, sposób przekazywania wiedzy i poziom udzielanej autonomii. Pracownicy reagują też na zróżnicowane sposoby motywowania, krytykowania i nagradzania. Początkowo większość menedżerów działa metodą prób i błędów, starając się wprowadzić rozwiązania, które nie generują konfliktów. Trudno bowiem stosować dopasowane do osobowości pracownika metody motywacyjne, nie znając żadnych podstawowych sposobów motywowania i przekazywania krytyki.

Szkolenia dla menedżerów – inwestycja czy strata pieniędzy?Bibliografia
Bizleader – obszar szkoleń [online]. Dostępny w internecie:
http://bizleader.pl/szkolenia/obszar-szkolen.
Machniewicz A., Menadżer rozwija swoich podwładnych [online]. Dostępny w internecie:
http://handel.nf.pl/Artykul/11509/Menedzer-rozwija-swoich-podwladnych-czesc-V/kadry-pracownik-rozwoj-wiedza.
Niemczyk A., Niemczyk A., Skuteczne kierowanie, czyli przywództwo sytuacyjne [online]. Dostępny w internecie: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/52/skuteczne-kierowanie-czyli-przywodztwo-sytuacyjne.
Podstawowe zagadnienia zarządzania [online]. Dostępny w internecie:
http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/zarz%C4%85dzanie/1001639-podstawowe_zagadnienia_zarz%C4%85dzania.html.
Szkolenia Biznesowe: zarządzanie zespołem [online]. Dostępny w internecie:
http://szkolenia.nf.pl/biznesowe/zakres1_zarzadzanie-zespolem.
Trening motywacyjny – szkolenie [online]. Dostępny w internecie:
http://www.szkolenia-biznesowe.itl.waw.pl/b-szkolenie-trening-motywacyjny.
Walczak W., Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników, „E – mentor” 2011, nr 1, s. 22-30.
Zarządzane zespołem [online]. Dostępny w internecie: http://www.projektgamma.pl/zarzadzanie-zespolem.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Udostępnij