Artykuły

Jak poprawić relacje pracownik-pracodawca?

09.08.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule opisano zagadnienia związane z relacjami pracownik – pracodawca. Przedstawiono miejsce tych relacji w szerszej problematyce społecznych warunków pracy. Przeanalizowano podstawowe czynniki wpływające na jakość relacji w firmach. Zwrócono uwagę na sprawiedliwe i przejrzyste metody zarządzania oraz komunikacji, jako kluczowe elementy w budowaniu zaufania między przełożonymi i pracownikami. W tekście znajdują się informacje dotyczące badań opinii pracowniczych i satysfakcji jako podstawowych metod monitorowania relacji zespołu z pracodawcami. Omówiono zakres informacji dostarczanych przez takie badania. W artykule znajdują się także informacje dotyczące sposobów poprawy relacji w organizacji. Podkreślono wagę opinii pracowników i aktywizacji zespołu w pokonywaniu trudności związanych z nieprawidłową komunikacją w firmie.
Firmy wiodące na rynku zawdzięczają swój sukces wyspecjalizowanym pracownikom. W ostatnich latach wielu pracodawców zauważyło, że najlepszym sposobem zdobycia takiego personelu jest utrzymywanie wysokiej satysfakcji i zaangażowania wśród zatrudnionych. W związku z tym przygotowują atrakcyjne pakiety socjalne i dbają o wysokie wynagrodzenia. Pozytywnie wpływa to na zadowolenie pracowników. Okazuje się jednak, że dla wielu osób czynnikiem najsilniej wpływającym na satysfakcję z pracy pozostają dobra atmosfera w firmie i pozytywne relacje pomiędzy pracownikami a przełożonymi.

Co wpływa na relację?


Relacje pracownik – pracodawca to część szerszego zagadnienia, jakim są społeczne warunki pracy. Do tych warunków należy zaliczyć atmosferę panującą w organizacji oraz stosunki pomiędzy poszczególnymi pracownikami i zespołami. W zakres tego zagadnienia włącza się również system przepływu informacji oraz możliwość partycypowania pracowników w podejmowaniu firmowych decyzji. Badacze uznają, że dobra atmosfera w miejscu pracy, wysoki poziom integracji i wzajemnego zaufania pozytywnie wpływają na zaangażowanie pracowników, a przez to podnoszą pośrednio wydajność firmy.

Na jakość relacji pracownik – pracodawca wpływa szereg różnorodnych czynników związanych z komunikacją oraz zarządzaniem. Ważne są jasne reguły pracy, które muszą być przejrzyste już na poziomie rekrutacji. Wpływ na satysfakcję pracowników mają też sprawiedliwe zasady nagradzania i awansowania. Sankcje karne powinny odnosić się do wcześniej ustalonych kryteriów. Dzięki temu zatrudnieni wiedzą, czego się od nich oczekuje, jaki jest zakres ich odpowiedzialności oraz jakie grożą im konsekwencje w sytuacji naruszenia zasad obowiązujących w organizacji. Komunikacja pomiędzy przełożonym a pracownikami powinna być oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Menadżer, który wierzy w wysokie kompetencje zespołu, umożliwia pracownikom partycypację w podejmowaniu decyzji i wytyczaniu kierunków rozwoju działu. Decyzje te powinny być związane także z planami szkoleniowymi. Pracownicy powinni mieć możliwość podnoszenia umiejętności i wyboru satysfakcjonujących zadań.


Bibliografia
Badanie postaw pracowniczych [online]. Dostępny w internecie: http://www.sp.pl/doradztwo/tresc?id=6.
Budowanie relacji menadżer – pracownik [online]. Dostępny w internecie:
http://www.egospodarka.pl/49495,Budowanie-relacji-menedzer-pracownik,1,20,2.html.
Kluczowe są relacje z bezpośrednim przełożonym [online]. Dostępny w internecie:
http://www.rp.pl/artykul/431695.html.
Kształtowanie się stosunków międzyludzkich w firmie [online]. Dostępny w internecie: http://www.sciaga.pl/tekst/70854-71-ksztaltowanie_sie_stosunkow_miedzyludzkich_w_firmie/strona/4.
Lucey J. J., The impact of a communications strategy and five step survey process on the improvement of employee engagement, „Management Services” 2009, nr 2, s. 9-15.
Mrówka R., Badania satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej [online]. Dostępny w internecie: http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/Badanie_satysfakcji_pracownikow_w_organizacji_gospodarczej.pdf.
Właściwe relacje pracodawców z pracownikami – kluczem do sukcesu firmy! [online]. Dostępny w internecie: http://wiadomosci.nf.pl/News/6221/Wlasciwe-relacje-pracodawcow-z-pracownikami-kluczem-do-sukcesu-firmy/fair-play-pracodawca-praca.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Udostępnij