Słownik

migracja

Przemieszczanie się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu. Najczęściej klasyfikacja migracji zależy od jej przyczyn i charakteru. Ze względu na powód przyjęto dzielić migrację na zarobkową, polityczną, religijną, narodowościową i in. Dzieli się ją także na przymusową i dobrowolną. Klasyfikację przemieszczania się ludności można oprzeć również na czasie jej trwania. Z tego względu rozróżnia się migrację trwałą, przy której powrót nie jest zamierzony oraz migrację czasową, przy której powrót ma nastąpić w określonym czasie.

Specyficznym rodzajem migracji są migracje pozorne spowodowane zmianami administracyjnymi jednostek osiedleńczych, np. włączeniem wsi do obszaru miasta. Osoby migrujące są zwane ludnością mobilną, niemigrujące zaś ludnością stabilną. Napływ ludności na dane terytorium to imigracja, odpływ to emigracja. Powrót do dawnego miejsca zamieszkania (migracja powrotna) zwany jest reemigracją.